Služba - čokoľvek ponúkané na tejto stránke za úplatu alebo zadarmo.


Poskytovateľom alebo dodávateľ sa myslí poskytovateľ služieb v súvislosti s touto web stránkou.


Odberateľom sa myslí záujemca o alebo objednávateľ služieb v súvislosti s touto web stránkou.


Pri používaní a platbách v súvislosti s touto stránkou súhlasíte s nasledovnými podmienkami.


Ak požadujete faktúru vystavenú priamo na Vašu firmu alebo živnostenské oprávnenie, ktoré sú držané v Členskej krajine EÚ s výnimkou Slovenskej republiky, budete sa riadiť prednostne podmienkami uvedenými na

http://www.rozhladna.sk/podmienky/


Všetky ceny sú uvedené bez DPH.


Ak je Vaša fakturačná adresa v Slovenskej republike, myslia sa všetky ceny uvedené na tejto stránke bez DPH a poskytovateľ nie je na plátcom DPH.


Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Stránka je vedená na slovenské živnostenské oprávnenie číslo 40907937. Fakturačná adresa je


Martin Mikláš

Nádražná 8

920 41 Leopoldov

Slovenská republika


DIČ: 1070948560


Platby je možné uskutočňovať po dohode buď okamžite cez platobnú bránu spoločnosti PayPal i s použitím platobných kariet aktivovaných pre platbu na internete. Tiež je možné požiadať o vystavenie zálohovej faktúry na účely platby bankovým prevodom. Za všetky služby sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.


V prípade objednania služby z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.


Nedodržanie inštrukcií objednania znamená, že objednávka je neplatná. Inštrukcie k objednaniu Vami žiadanej služby, produktu alebo iného si môžete vyžiadať cez kontaktnú stránku:

http://www.rozhladna.sk/kontakt/


Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku z objektívnych dôvodov (preplnenie kapacity, nedostatok skladových zásob a podobne). V tom prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí, ak za túto službu alebo tovar zaplatil.


Právne upozornenia


Odberateľ musí mať viac ako 18 rokov a súhlasí s týmito podmienkami. V prípade nesúhlasu musí okamžite opustiť tieto stránky, zmazať všetky súbory uložené v medzipamäti svojho počítača, prípadne zmazať súbory z medzipamäte a pamäte všetkých serverov medzi odberateľovým a dodávateľovým počítačom.


Žiadna záruka


Všetky web stránky, produkty a služby sú poskytované tak, ako sú a bez záruky akéhokoľvek druhu. Či už vyjadreného alebo naznačeného. Poskytovateľ neručí za výsledky dosiahnuté použitím služby alebo produktu z tejto web stránky, ani za správnosť údajov, ich presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo inak. Celý risk ohľadne výkonnosti a výsledkov je na odberateľovi. Ak je chybná web stránka, písomné materiály, produkty alebo služby, je odberateľ, nie dodávateľ, zodpovedný za všetky náklady spojené s nápravou.


Toto je jediná záruka akéhokoľvek druhu, ktorú dodávateľ dáva: Žiadne ústne, písomné ani iné rady od dodávateľa nevytvárajú záruku žiadneho druhu alebo v žiadnom smere nerozširujú túto záruku. Nesmiete sa spoliehať na takú informáciu alebo konať podľa takýchto rád.


Dodávateľ tiež neručí za zlyhanie techniky alebo iných komunikačných kanálov v prípade nedoručenia objednávky zo strany objednávateľa. Objednávateľ má vždy povinnosť overiť si doručenie objednávky.


Náprava škody


V prípade, že vznikne škoda na výrobku v súvislosti s touto stránkou, o akejkoľvek náhrade rozhoduje dodávateľ. Všetky náhrady sú teritoriálne obmedzené na Slovenskú a Českú republiku.


Obmedzenie nápravy škody


Náhodné alebo úmyselné poškodenie produktu nie sú pokryté v nápravách. Dodávateľ ani jeho obchodní partneri nie sú zodpovední za straty, prerušenie podnikania, stratu informácií alebo podobné. Ak vstúpite do obchodného vzťahu s dodávateľom, rozhoduje vždy dodávateľ o ďalších krokoch ohľadne obchodného vzťahu.


Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete tieto podmienky vytlačiť si alebo nie, súhlasíte s nimi rovnako ako s každou inou časťou obchodného vzťahu s dodávateľom.


Autorské a iné práva


Všetky diela podliehajú autorskému zákonu a všetky práva sú vyhradené u príslušných vlastníkov. Všetky vyobrazenia iných diel musia byť chápané ako recenzie alebo citácie zverejnené dočasne.


Všetky diela tu uvedené slúžia len na vzdelávacie, informačné a dokumentačné účely s výnimočnou hodnotou.


Ich použitie je len pre súkromné, nekomerčné účely. Špecifikácie, podmienky trhu a technológie môžu byť predmetom neohlásených zmien.


Všetky diela a ich časti sú chránené príslušnými zákonmi. Platí prísny zákaz sťahovania, ukladania, kopírovania, upravovania alebo opätovného vysielania materiálov z tejto stránky bez výslovného súhlasu majiteľa stránky a diel samotných.Všetky práva vyhradené rozhladna.sk © 2009-2011 pokiaľ nie je uvedené inak.


Záverečné ustanovania


Zákonom stanovené výnimky nie sú týmito pravidlami nijako dotknuté. Vždy, keď je to možné alebo diskutabilné, sú tieto pravidlá nadriadené akýmkoľvek iným predpisom, zákonom alebo normám.


Akékoľvek konflikty alebo nejasnosti vzniknuté z tejto stránky musia byť vopred schválené dodávateľom a konzultované s dodávateľom. V prípade sporu rozhoduje dodávateľ o výbere predpisov, podľa ktorých sa bude následné riešenie konfliktu riadiť. Vždy rozhoduje dodávateľ o výbere orgánu, miesta a spôsobe riešenia konfliktov.


V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je odberateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu s tovarom (ak bol zakúpený alebo sprostredkovaný dodávateľom), dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná na hore uvedenú adresu dodávateľa.


Ochrana osobných údajov


Dodávateľ zhromažďuje a spracováva poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely dodávateľa na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona je odberateľ oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracovávaniu alebo poskytovaniu, respektíve využívaniu v obchodnom styku.


Pre ďalšie informácie si prečítajte

http://www.rozhladna.sk/ochrana-osobnych-udajov/


Pravidlá používania web stránky:

http://www.rozhladna.sk/pravidla/